نوامبر 6, 2023

یکپارچه سازی

یکپارچه سازی سازمانی چیست؟

یکپارچه سازی سازمانی مفهومی است که این روزها در بحث فناوری اطلاعات و مدیریت اتوماسیون های سازمانی زیاد شنیده می شود. کلمه یکپارچه‌سازی به معنای ادغام و هماهنگ کردن اجزای مختلف یک سیستم یا فرآیند است. بنابراین می توان گفت در حوزه سازمانی، یکپارچه‌سازی به معنای ادغام و و ترکیب ... ادامه مطلب